AyanoTarh

حضور گروه آریانو طرح در نمایشگاه MeatEx 2016 در نمایشگاه بین المللی تهران

گروه آریانوطرح دراولین نمایشگاه تخصصی و بین المللی صنعت پروتئینی ایران MeatEx 2016 در سالن 13 غرفه آرانوطرح حضور پیدا کردند. 

با توجه به همکای یکساله شرکت آریانو طرح و شرکت دروازه تجارت فراسو برگزارکننده نمایشگاه برای طراحی و پیاده سازی برندینگ نمایشگاه پس انجام کلیه موارد مورد نیاز برگزاری نمایشگاه، گروه آرانو طرح در نمایشگاه هم حضور فعال دارند و در فضای نمایشگاه اقدام به معرفی خدمات خود نمودند. 

شرکت آریانو طرح - نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 13 غرفه 16 

مقاله های مرتبط