AyanoTarh

گوهرگری - اینستاگرام

مدیریت اینستاکرام گوهرگری نیکوکار

گوهرگری - اینستاگرام

مدیریت صفحه اینستاگرام گالری گوهر گری نیکوکار

ارائه گزارش های مدیریتی ازتمامی رویدادهای درون رسانه های دیجیتالی مانند اینستاگرام

عکاسی صنعتی از جواهرات و ویرایش عکس ها و آماده سازی جهت ارائه در رسامه های دیجیتال

  • پست اینستاگرام گوهرگری
  • پست اینستاگرام گوهرگری
  • پست اینستاگرام گوهرگری

دسته بندی